. مقایسه صنعت چینی ایران با کشورهای دنیا

مقایسه صنعت چینی ایران با سایر کشورهای دنیا

مقایسه صنعت چینی ایران با سایر کشورهای دنیا
همانطور که قبلاً ذکر شد کشور چین که زادگاه چینی است حدود 80% کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. کشور ایران حدود 5% تولید جهانی را دارد. عمده دیگر تولیدکنندگان ظروف چینی جهان به جز کشور چین شامل کشورهای اروپائـی آلمان، فرانسه، انگلستان، لهستان، اسپانیا و... و در آسیا کشور ژاپن، کره جنوبــی حدود 15% سهم جهانی را دارا می باشند. باتوجه به اینکه اعداد تولید ناخالص داخلی، حجم مبادلات جهانی و سایر ارقام اقتصادی کشورمان کمتر از نیم درصد جهانی می باشد رقم 5% تولید سهم جهانی ظروف چینی عدد بسیار بااهمیت و جالبی می باشد.

ظرفیت تولید چینی ایران برای مصرف داخلی
ظرفیت تولید ظروف چینی ایران بیش از نیاز مصرف داخلی است و سرانه تولید آن حدود 1 کیلوگرم می باشد که این عدد با کشور آلمان برابر است و به همین دلیل رقابت شدید و صرفه اقتصادی بسیار کم است و علت میزان کم صادرات رقابت شدید کشور چین در بازارهای جهانی می باشد.


  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +