دیس مستطیل 19


ابعاد قطعه:198 میلیمتر
کد قطعه:07/29/019