دیس بیضی 15


ابعاد قطعه:149 میلیمتر
کد قطعه:07/29/015