بشقاب مربع 21


ابعاد قطعه:211 میلیمتر
کد قطعه:01/29/021