بشقاب مربع 15


ابعاد قطعه:147 میلیمتر
کد قطعه:01/29/015