بشقاب مربع 15


ابعاد قطعه:149 میلیمتر
کد قطعه:01/29/015