بشقاب مربع 8


ابعاد قطعه:78 میلیمتر
کد قطعه:01/29/008