پیاله مربع 11


ابعاد قطعه:104 میلیمتر
کد قطعه:03/29/011