پیاله مربع 11


ابعاد قطعه:106 میلیمتر
کد قطعه:03/29/011