پیاله مربع 9


ابعاد قطعه:92 میلیمتر
کد قطعه:03/29/009