پیاله مربع 9


ابعاد قطعه:89 میلیمتر
کد قطعه:03/29/009