فنجان چای خوری


ابعاد قطعه:74 میلیمتر
کد قطعه:004/029/0008