فنجان چایخوری


ابعاد قطعه:74 میلیمتر
کد قطعه:04/29/008