نعلبکی چایخوری


ابعاد قطعه:149 میلیمتر
کد قطعه:19/29/015