نعلبکی چایخوری


ابعاد قطعه:147 میلیمتر
کد قطعه:19/29/015