بشقاب تخت 27


ابعاد قطعه:271 میلیمتر
کد قطعه:01/74/027