بشقاب تخت 27


ابعاد قطعه:271 میلیمتر
کد قطعه:001/074/0027