بشقاب تخت 25


ابعاد قطعه:250 میلیمتر
کد قطعه:001/074/0025