بشقاب تخت 25


ابعاد قطعه:250 میلیمتر
کد قطعه:01/74/025