بشقاب تخت 20


ابعاد قطعه:202 میلیمتر
کد قطعه:001/074/0020