بشقاب تخت 20


ابعاد قطعه:202 میلیمتر
کد قطعه:01/74/020