بشقاب تخت 16


ابعاد قطعه:163 میلیمتر
کد قطعه:01/74/016