بشقاب تخت 16


ابعاد قطعه:163 میلیمتر
کد قطعه:001/074/0016