بشقاب گود 22


ابعاد قطعه:225 میلیمتر
کد قطعه:002/074/0022