بشقاب گود 22


ابعاد قطعه:225 میلیمتر
کد قطعه:02/74/022