سالادخوری 25


ابعاد قطعه:253 میلیمتر
کد قطعه:18/74/025