سالادخوری 25


ابعاد قطعه:253 میلیمتر
کد قطعه:018/074/0025