سالادخوری 18


ابعاد قطعه:181 میلیمتر
کد قطعه:18/74/018