سالادخوری 18


ابعاد قطعه:181 میلیمتر
کد قطعه:018/074/0018