سالادخوری 16


ابعاد قطعه:160 میلیمتر
کد قطعه:018/074/0016