سالادخوری 16


ابعاد قطعه:160 میلیمتر
کد قطعه:18/74/016