سالادخوری 14


ابعاد قطعه:140 میلیمتر
کد قطعه:18/74/014