سالادخوری 14


ابعاد قطعه:140 میلیمتر
کد قطعه:018/074/0014