فنجان چای خوری 8


ابعاد قطعه:80 میلیمتر
کد قطعه:004/049/0008