نعلبکی چای خوری 16


ابعاد قطعه:163 میلیمتر
کد قطعه:019/074/0016