دیس لازانیا


ابعاد قطعه:378 میلیمتر
کد قطعه:63/59/040