دیس بیضی 35


ابعاد قطعه:355 میلیمتر
کد قطعه:07/49/035