دیس بیضی 32


ابعاد قطعه:327 میلیمتر
کد قطعه:07/49/032