دیس بیضی 26


ابعاد قطعه:260 میلیمتر
کد قطعه:07/49/026