دیس کباب 36


ابعاد قطعه:359 میلیمتر
کد قطعه:65/49/036