بشقاب تخت 31


ابعاد قطعه:311 میلیمتر
کد قطعه:01/49/031