بشقاب تخت 27


ابعاد قطعه:276 میلیمتر
کد قطعه:01/49/027