بشقاب تخت 25


ابعاد قطعه:259 میلیمتر
کد قطعه:01/49/025