سینی سلف


ابعاد قطعه:360 میلیمتر
کد قطعه:83/01/036