دیس کباب 40


ابعاد قطعه:401 میلیمتر
کد قطعه:65/49/040