دیس کباب 40


ابعاد قطعه:401 میلیمتر
کد قطعه:065/049/0040