دیس کباب 36


ابعاد قطعه:359 میلیمتر
کد قطعه:065/049/0036