دیس کباب 32


ابعاد قطعه:318 میلیمتر
کد قطعه:065/049/0032