دیس کباب 32


ابعاد قطعه:318 میلیمتر
کد قطعه:65/49/032