دیس پیتزا


ابعاد قطعه:296 میلیمتر
کد قطعه:91/49/030