دیس بیضی 38


ابعاد قطعه:381 میلیمتر
کد قطعه:007/052/0038