قوری چای خوری


ابعاد قطعه:1000 سی سی
کد قطعه:005/061/0007