فنجان چای خوری


ابعاد قطعه:79 میلیمتر
کد قطعه:004/061/0008