بشقاب غذاخوری


ابعاد قطعه:247 میلیمتر
کد قطعه:001/062/0025