بشقاب میوه خوری


ابعاد قطعه:187 میلیمتر
کد قطعه:001/062/0020