دیس مستطیل 29


ابعاد قطعه:288 میلیمتر
کد قطعه:07/29/029