. دیدگاه زرین

دیدگاه زرین

استراتژی های منابع انسانی بر مبنای اهداف و استراتژی های کلان سازمان تدوین و اجرا شده و بطور مستمر مورد بازنگری قرار می گیرند. 


رشد صلاحیت های کلیدی کارکنان با هدف تحقق سازمان

• جذب و بکارگیری بهترین ها:

چینی زرین ایران در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا ارائه بهترین های جهان به مشتریان می باشد، ناگزیر از جذب و به خدمت گرفتن بهترین و متخصص ترین نیروی انسانی برای به انجام رساندن این مأموریت می باشد. لذا این شرکت همواره به دنبال یافتن برترین ها در تخصص و بهترین استعداد بوده و خواهد بود.

• برنامه ریزی منابع انسانی:

جهت برنامه ریزی برای منابع انسانی سازمان، چینی زرین ایران ارزش ها و استانداردهای مربوط به منابع انسانی را طراحی و بطور مستمر بازنگری می نماید. در همین راستا منابع و امکانات سازمان با هدف قرار دادن کارکنان در مسیر تعالی برنامه ریزی شده و در اختیار آنها قرار می گیرد.

• توسعه و آموزش:

با توجه به برنامه های رشد و تعالی منابع انسانی، آموزش مستمر در جهت ارتقاء و نگهداری دانش کارکنان در سطح دانش روز دنیا یکی از مهمترین فعالیت های فرآیند مدیریت منابع انسانی در شرکت چینی زرین ایران می باشد.


توسعه و شفافیت ارتباطات کارکنان و سازمان

• نگهداشت و توسعه ارتباطات:

از آنجایی که در جهت داشتن نیروی کار سرآمد می بایستی به خواسته ها و نیازهای کارکنان توجه کرده و آنها را برآورده ساخت، شرکت چینی زرین ایران نظام مدیریت رضایت کارکنان را در سازمان مستقر و در جهت برآورده سازی رضایتمندی کارکنان و ارتقاء مستمر آن با مشارکت ایشان گام بر می دارد.


تشویق، توجه و قدردانی از بهترین ها

• ارزیابی عملکرد و تقدیر از کارکنان:

شرکت چینی زرین ایران در راستای رعایت عدالت و جبران خدمات کارکنان خود به شیوه ای مناسب و درخور نظام های مختلف ، ارزیابی عملکرد کارکنان را با هدف شناسایی برترین ها طراحی و مستقر نموده است.

در نتیجه این فرآیند بهترین رفتارها و انطباق ها با ارزش های سازمانی شناسایی شده و مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.


  1. کلیه حقوق برای چینی زرین محفوظ است +