بشقاب مربع 19


ابعاد قطعه:183 میلیمتر
کد قطعه:01/29/019