بشقاب مربع 19


ابعاد قطعه:183 میلیمتر
کد قطعه:001/029/0019