کاسه مربع 11


ابعاد قطعه:106 میلیمتر
کد قطعه:096/029/0011