کاسه مربع 9


ابعاد قطعه:92 میلیمتر
کد قطعه:096/029/0009