نعلبکی چای خوری


ابعاد قطعه:149 میلیمتر
کد قطعه:019/029/0015