دیس 17 کاسِرُول


ابعاد قطعه:173 میلیمتر
کد قطعه:061/029/0017