بشقاب غذاخوری


ابعاد قطعه:291 میلیمتر
کد قطعه:001/061/0026