لیوان نئوکلاسیک


ابعاد قطعه:236 سی سی
کد قطعه:062/052/0240