بشقاب غذاخوری


ابعاد قطعه:270 میلیمتر
کد قطعه:001/052/0027